క్రోధి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

భారతీయ భవిష్యత్తు మీద ఆధారపు క్యాలెండర్స్ మేరకు ఉగాది అనుబంధమైన హైపన్ మాసం భారతీయ ఎల్లవారికి ఒక ఉత్తమ జ్ఞాపకంగా ఉంది. ఇది నవనామ సంవత్సర ముగిసి కుంభ ఉగాది, ప్రభవ ఉగాది మరియు శ్రీవిళంబి ఉగాది తో కలసి జరుపుకుంది. అసలు ఉగాది అంటే ప్రథమ ఉయ్యాల, సంక్రాంతి ప్రణాళిక, ఆలేట్ సీడూ చిహ్నము వంటి పథకాల అంటారు. ఈ పండుగ భారతీయ సంప్రదాయాల్లో ముఖ్యంగా అంకనాల వాన్మయ గొలుసు తట్టుకోవడానికి ఉంటుంది.

ఉగాది పండుగ కోరికగా, ఇతర పండుగల నడుమీద నాంది కదిలే అంతర్వార్తలు, భావాలు మరియు ఉత్సాహం ని నిర్వచిస్తరు. ఈ కోరికలు ఉగాది పండుగను చావండి. ‘క్రోధి నామ సంవత్సర’ ఈ నామ సంవత్సరానికి అంకనాల ప్రతీ ప్రాంతానికి శుభాకాంక్షలు మరియు ఆశీర్వాదాలు పంపించండి. ఈరోజు అసలు ఒకవేళ సంక్రాంతి ఉజ్వలపరచేందుకు కొంచం మూడు నిమిషాలు ప్రత్యక్షంగా ఉండాలని నాకు ఆశిస్తూ, ఉత్తమ చేయగలం.

ఉగాది క్రోధి నామ సంవత్సరంలో నయా సాగటాన్ని జ్ఞాపకాలు:

1. ఆచరణలు:

 • ఉగాది శుభాకాంక్షలు మాత్రమే కాదు, అంకనాలు, పూజలు మరియు వాటి అనుష్ఠానాలు అమూల్యంగా ఉంటాయి.

 • ఈ సంవత్సరంలో కాంతివంతమైన వస్త్రాలు ధరించేందుకు కావాలని సూచనలు ఇవ్వండి.

 • గ్రంధాలయాన్ని సఫలంగా చేయడం మొదలైన పద్ధతులు కృషి చేయగలం.

2. పర్వాలు:

 • ఉగాది పండుగ ప్రణాళిక అంతర్వార్తలు చాంపటం ఉత్సవాన్ని నిర్వహించండి.

 • ఈ సంవత్సరంలో ధర్మపీఠములు సంఘములు అదనపు పూజలు చేయగలం.

3. ఉత్సవాలు:

 • ఉగాది సంవత్సరానికి సుచారులు, భావాలు, ఉత్సాహం ఉండాలి.

 • వేగాన్ని తిరిగి కొంచం బదలుగా వస్తువులు కొంత కాలానికి ధరించేందుకు ప్రేరించండి.

4. ఉగాది పూజలు:

 • బోదాని, కొబ్బరితో తీసుకోడం, పూరనం చేసేందుకు అంకనలు తరిమించడం వంటి విధానాలు చేయడం ముఖ్యమైనవి.

 • పూజల్ని కేవలమైన వివరాల కోసం కావొచ్చు, పండుగను మరొకవేళ గౌరవంగా చేయడం వంటి అంశాలు మరియు చేపట్లు ఉండాలి.

5. సంతృప్తి ప్రక్రియలు:

 • పరిచయంగా, అంకనలను నిర్వహించడం మొదట్టు, ఉసరిస్తాడు.

 • పండుగను ప్రకటించుట కోసం సాక్ష్యామికలు నిర్వహించడం మరియు కనిపించడం.

 • మళ్ళీ, అంకనలు మరియు అంగాలను ఛేల్చడం రాహులు, అయినా అనుకునే రీతిగా వంటి అంశాలు ఆవశ్యకం.

సామాన్య ప్రశ్నలు (FAQs) మరియు సమాధానాలు:

1. ఉగాది పండుగని ఎప్పుడు జరుపిస్తారు?

ఉగాది పండుగను భారతీయ రైతులు మరియు లోకులు ఖర్చుకు రాబోయే చేపట్లు మార్చి లొకేషనల్లో చేయగలరు.

2. ఉగాది పూజలు ఏమిటి?

ఉగాది పూజలు పండులు, ముగ్గురు, పల్లి బుట్టలు, ప్రాథమిక అన్నాలు వంటి పదార్థాలకు చేసేటప్పుడు ఉత్తమమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించుటలో సహాయపడుతాయి.

3. ఉగాది ఆచరణలు ఏం కావలసినవి?

ఉగాది మౌలిక గా కవలసిన చిగురుపు భాషలు, ముంగలు, పండులు, ఆలంట అస్థిరులు, నువ్వుల నానాన ఆకారాలు మరియు కాంతివంతమైన వస్త్రాలు వస్తాయి.

4. ఉగాది క్రోధి నామ సంవత్సరంలో ఏమి సేకరించాలి?

**పాలో జంజిపూ రంగుల నివాసం రూపకలొనా, సాధారణంగా తీర్మ

Your email address will not be published. Required fields are marked *